Page built by Gedpage Version 2.21 UNREGISTERED ©2009
Terschelling genealogy.

Family Tree Names


't Hoen, Jan
't Hoen, Jan (26 FEB 1908-27 OCT 1998)
't Hoen, Nelettha Johanna
, Aafje (ABT 1685-)
, Aaltje Meijloms
, Aatje Jans (ABT 1730-)
, Adri
, Aeltjen Alefs
, Aeltjen tjeertsen
, Albert Gerrits (ABT 1706-)
, Albert Tjallings (-BEF 1770)
, Albert Tjallings (-BEF 1768)
, Aldert Pietersz
, Alef Tjeertsen
, Alof Joost
, Anne Wouters (ABT 1630-)
, Anneke
, Ans
, Antie Cornelis
, Antie Jans (11 OCT 1739-)
, Antje Alberts (ABT 1685-)
, Antje Cornelis (ABT 1725-20 JAN 1810)
, Antje Dirks (ABT 1715-)
, Antje Siltjes
, Antje Teekes (ABT 1765-)
, Antje Tjallings
, Antje Willems (8 SEP 1775-8 MAY 1851)
, Aris Michiels (ABT 1723-BEF 1754)
, Atje Dirks
, Atje Jetses (ABT 1710-)
, Atte Sijbrands (1731-)
, Attje Dirks (ABT 1685-22 APR 1731)
, Barber Jans (-5 JAN 1808)
, Barber Jelles (8 MAR 1811-)
, Barber Willems (-8 NOV 1811)
, Batje Douwes
, Batje Douwes (ABT 1710-)
, Batte Jans (ABT 1738-)
, Battje Cornelis (ABT 1700-)
, Battje Douwes
, Battje Douwes (ABT 1776-)
, Baukje Douwes (ABT 1717-)
, Baukje Hilles (ABT 1727-)
, Baukjen Hilles (ABT 1721-22 AUG 1795)
, Bautjen Dirks (ABT 1740-)
, Betty
, Brecht Dircks
, Bregtje Joost
, Claas Gerrits
, Claaske Reins (ABT 1700-)
, Cornelis Hessels
, Cornelis Hilles (ABT 1700-)
, Cornelis Jans (9 NOV 1736-)
, Cornelis Joost
, Cornelisje Alberts (1764-)
, Cornelisje Jans (ABT 1723-17 APR 1751)
, Corrie
, Daan
, Dieuwke Tjeerds (ABT 1751-)
, Dirk Gerritsz (ABT 1709-1752)
, Doecke Sipkes (ABT 1690-BEF 1732)
, Doeke (ABT 1677-)
, Doeke Tjeerds (ABT 1723-)
, Doetje Alberts (9 MAR 1732-)
, Doetje Willems (ABT 1706-)
, Douwe
, Eeske
, Eldert Joost
, Eldert Joost (-BEF 1715)
, Ellert Pietersen
, Fok Tjerks
, Fokeltje Alberts (-27 NOV 1772)
, Folkert IJsbrands
, Frans (1687-)
, Frans Jans (29 JUN 1732-)
, Frans Sibrands
, Geertje Claas
, Geertje Freriks
, Geesgen Reynertsdr.
, Gerrie
, Gerrit Eijder Dirks
, Gerrit Harmens (ABT 1685-)
, Grietie Cornelis
, Grietje Aris (-20 NOV 1752)
, Grietje Jacobs (ABT 1670-)
, Grietje Jans (7 OCT 1742-)
, Grietje Joekes (ABT 1750-)
, Grietje Sibrands (ABT 1687-)
, Hendrick Tjeertsen
, Hendrik Cornelis
, Hille Cornelis (ABT 1700-)
, Hilly
, Hiltje
, Hiltje Sijbrands (15 MAY 1739-)
, Imke Joekes (ABT 1670-)
, Imkjen Cornelis (ABT 1722-)
, Ine Cornelis (ABT 1756-)
, Itske Tjerks
, Jaakje Oenes (ABT 1700-)
, Jaakje Teekes (ABT 1760-)
, Jacob Cornelis
, Jacob Imkes (-BEF 1697)
, Jacob Imkes
, Jacob Jacobs
, Jacob Jansen (ABT 1690-)
, Jan Cornelis
, Jan Davidsz (-1 APR 1766)
, Jan Frans (ABT 1706-1747)
, Jan Imkes (-BEF 1709)
, Jan Imkes
, Jan Jans (9 APR 1748-)
, Jan Teekes (1764-1766)
, Janny
, Jantien Gossens (ABT 1725-)
, Japke
, Japke Alberts (ABT 1756-2 APR 1810)
, Japke Jans (ABT 1750-)
, Japke Jans (22 SEP 1748-)
, Japke Jans (ABT 1684-)
, Japke Klaas (ABT 1745-)
, Jelle Elderts (ABT 1787-)
, Jeltje Jans
, Joeke Imkes
, John
, Joost Alefs
, Jorrit Pietersz
, Jort
, Jort
, Karin
, Klaas Cornelisz (ABT 1755-)
, Klaas Obbes
, Klaaske Dirks
, Klaaske Douwes (ABT 1775-)
, Klaaske Jacobs (ABT 1767-)
, Lammert
, Leendert (ABT 1700-)
, Leendert Willems
, Lucas
, Maaike
, Maartje Pieters
, Maayke Leenderts (ABT 1760-BEF 10 AUG 1788)
, Marie Tjallings
, Marij Cunnes (ABT 1730-)
, Marij Lieuwes (ABT 1700-)
, Marij Martens
, Marij Oenes (ABT 1722-)
, Marij Tjaards (ABT 1713-)
, Marijtje Hendriks (ABT 1750-)
, Marique
, Martje Douwes
, Mary Cornelis (ABT 1709-6 OCT 1747)
, Michael
, Monique
, N.N.
, N.N.
, N.N.
, N.N.
, N.N.
, N.N.
, N.N.
, N.N.
, N.N.
, NN
, Neeke Dirks (ABT 1695-)
, Neeke Hilles (1 OCT 1724-BEF 1760)
, Neeke Jans (16 NOV 1738-)
, Neeke Sijbrands (1733-)
, Neeltje Alberts
, Neeltje Cornelis
, Neeltje Klaas
, Neeltje Leenderts (ABT 1717-)
, Neeltje Reijers (ABT 1735-)
, Neeltje Tjallings (-BEF 1771)
, Neeltje Tjallings
, Neeltje Tjerks (ABT 1700-)
, Neeltje Tjerks
, Neeltjen Alefs
, Nel (-19 JUL 2002)
, Nynke
, Peter
, Petronella Jans
, Pieter Alderts (ABT 1700-)
, Pieter Jacobs
, Pietertjen Alefs
, Pietertjen Alefs (-BEF 1681)
, Pietie Jans (11 JUL 1745-)
, Pietje Jacobs
, Pietje Tjerks
, Pop Rijnkes
, Reijder Tjerks
, Reinder Tjerks
, Ria
, Rie
, Rik
, Rimkjen Klaas (ABT 1747-)
, Romke
, Sabine
, Sandra
, Sibrand Frans (ABT 1712-BEF 1737)
, Siebe Foppes (ABT 1757-)
, Sijbrand Attes (ABT 1703-1778)
, Sijtjen Elders
, Siltje Dirks
, Simon
, Sipke Volkerts (-18 JUL 1793)
, Sipke Volkerts (20 FEB 1794-)
, Sjoeke Leenderts
, Susan
, Tettjen Joost (ABT 1655-)
, Thija
, Timothy
, Titje Cornelis
, Tjaard Dirks (10 OCT 1797-)
, Tjaard Willems (-BEF 1741)
, Tjeerd Alefs
, Tjeert Mijljes (ABT 1630-)
, Tjerk Jans (29 JUL 1736-BEF 1737)
, Tjerk Jans (5 OCT 1737-)
, Tjerk Tjerks (ABT 1720-)
, Trijntje Andries (ABT 1775-)
, Trijntje Cornelis
, Trijntje Cornelis (ABT 1685-)
, Trijntje Douwes
, Trijntje Frans (ABT 1725-)
, Trijntje Geerts (ABT 1760-)
, Trijntje Gerrits (ABT 1710-)
, Trijntje Jans
, Trijntje Jans (14 NOV 1734-)
, Trijntje Pieters
, Trijntje Popkes
, Trijntje Sijbrands (20 NOV 1735-22 JUN 1813)
, Trijntje Sipkes
, Trijntje Tjerks
, Trijntje Willems
, Trijntje Willems (ABT 1738-)
, Truus
, Weijntje Douwes (ABT 1705-)
, Willem Teekes (6 AUG 1769-)
, Willem Tjeerds (ABT 1713-)
, Ymke Sijbrands (1729-)
, Ysbrand Folkerts (25 JUN 1788-)
, Ytske Hendriks
, Zijbe Tjallings
, Zijtske Tjerks
?,
?,
?, ?
Aalbekh, Connie
Aalbers, Hans
Aalders, Eelkje (ABT 1729-)
Aalders, Gerrit Jan Hendrik (11 JAN 1860-28 APR 1929)
Aanes, Trijntje (ABT 1694-)
Aardema, Sipke (ABT 1902-)
Abbenga, Franske (1 JUL 1789-18 JAN 1848)
Abelsma, Jan (1854-27 MAR 1907)
Abma, Anne
Abma, Harmen (ABT 1907-)
Abma, Paul
Abma, Wijbe
Achter, Akke Feikes (1 DEC 1839-17 APR 1918)
Achter, Martje Sytzes
Addison, Brenda
Adema, Cornelis (ABT 1885-)
Adema, Geertruida Reginba
Adema, Janke Baukes (1818-30 OCT 1873)
Adema, Sjoerdje (24 FEB 1905-9 JUN 1982)
Adema, Trijntje Jacobs (14 JUL 1840-)
Adriaans, Attje Willems (1808-8 DEC 1844)
Adriaans, Grietje (24 JAN 1700-)
Adriaans, Willem (ABT 1784-BEF 1851)
Aedsgers, Johannes (ABT 1760-)
Aerts, Antonnetta Gerardusdochter (ABT 1803-)
Affolter, Hendricus
Ages, Baukje (ABT 1678-)
Akkerman, Anna (14 AUG 1868-)
Akkerman, Grietje (27 JUN 1899-)
Akkerman, Halbe Wybes (1833-16 SEP 1874)
Akkerman, John (22 JAN 1870-10 SEP 1899)
Akkerman, Neeke Pieters (1835-1907)
Akkerman, Tettje (2 JUN 1898-)
Akkerman, Trijntje (3 MAY 1874-18 OCT 1948)
Akkerman, Willem (9 AUG 1872-)
Alberda, Trijntje (ABT 1884-)
Albers, Hilcke (13 AUG 1829-22 JUN 1881)
Albersen, Johannes (ABT 1861-)
Albersen, Johannes Hendrikus Allewisius (1892-21 JAN 1945)
Alberts, Frederika (3 FEB 1916-16 DEC 2001)
Alberts, Grietje (ABT 1765-)
Alberts, Jetske (23 SEP 1708-)
Alberts, Jetske (24 MAY 1733-)
Albertsma, Antje (ABT 1865-)
Alderliefste, Cornelis
Alderliefste, Jan (1838-)
Alderliefste, Jan (15 OCT 1893-13 JUN 1943)
Alderliefste, Levenloos (3 FEB 1936-3 FEB 1936)
Alderliefste, Teunis (1863-)
Alderliefste, Tjeerd (ABT 1883-)
Alderton, Margareth (ABT 1775-)
Alderts, Gossen
Alderts, Martje (ABT 1740-)
Alderts, Neeke (ABT 1750-)
Alderts, Neeke
Alderts, Pieter
Alers, George Adrianus (1890-18 OCT 1976)
Alerts, Auck (ABT 1650-)
Algera, Sieberigje
Algra, Sake
Algra, Tjeerd (18 SEP 1823-)
Alkema, Aafke Pieters (1796-20 MAR 1879)
Alkema, Ale (25 APR 1872-)
Alkema, Ale (3 SEP 1864-)
Alkema, Anke Pieters (28 APR 1813-4 JUL 1897)
Alkema, Anna Elisabeth (7 DEC 1868-)
Alkema, Doede Pieters (1801-22 JUN 1854)
Alkema, Duurd (ABT 1882-)
Alkema, Ernestus Henricus (1825-10 AUG 1880)
Alkema, Gatse (2 FEB 1826-)
Alkema, Gelida (25 AUG 1857-)
Alkema, Hendertje (26 FEB 1902-10 SEP 1970)
Alkema, Hieke (21 MAY 1853-)
Alkema, Klaas (25 APR 1862-)
Alkema, Klaas (19 FEB 1859-)
Alkema, Klaske (31 AUG 1875-)
Alkema, Klaske (19 JUN 1873-)
Alkema, Minke (13 MAY 1829-)
Alkema, Nikeltje (12 SEP 1841-1 DEC 1841)
Alkema, Nikeltje (31 MAR 1839-1 JUN 1839)
Alkema, Nikeltje (22 FEB 1843-)
Alkema, Pieter (31 JUL 1824-)
Alkema, Pietje (10 AUG 1836-)
Alkema, Sytske Doedes (11 OCT 1834-23 FEB 1924)
Alkema, Sytze (2 OCT 1832-)
Alkema, Trijntje (9 SEP 1866-)
Alkema, Wilhelmina Christina (21 OCT 1851-)
Alkema, Willem (14 JAN 1879-)
Alkema, Willem (11 MAY 1874-)
Alofs, Lisabet (1754-)
Alofs, Marij (25 SEP 1743-18 MAR 1819)
Alofs, Neeke (1751-15 NOV 1813)
Alowijn, Alof (1747-31 JAN 1821)
Alowijn, Apolonia Jobs (ABT 1748-)
Alowijn, Fokeltje Jobs (ABT 1760-)
Alphenaar, Herma
Alta, Angenieta (5 SEP 1852-)
Alta, Angenieta (5 SEP 1852-8 FEB 1924)
Alta, Barend (18 MAR 1859-)
Alta, Barend (17 JAN 1855-)
Alta, Catharina Johanna
Alta, Clara (14 APR 1842-)
Alta, Dirk (1 OCT 1886-5 APR 1961)
Alta, Dirk
Alta, Dirk Jacobs (5 APR 1819-)
Alta, Grietje (19 SEP 1836-27 MAY 1905)
Alta, Grietje (ABT 1924-23 OCT 1945)
Alta, Jacob Dirks
Alta, Jacob Tjerks (1787-16 DEC 1860)
Alta, Jacoba (ABT 1907-)
Alta, Jacobus Johannes (ABT 1862-)
Alta, Jan Jacobus (ABT 1812-)
Alta, Janke (15 MAY 1883-15 FEB 1956)
Alta, Johannes (19 OCT 1824-)
Alta, Johannes (1 MAY 1862-)
Alta, Johannes Dirks
Alta, Johannes Tjerks (ABT 1806-)
Alta, Klaas (25 JUN 1863-)
Alta, Maria Dirks
Alta, Rabekka (17 AUG 1821-)
Alta, Susanna Rebecca (8 FEB 1857-)
Alta, Tjerk (ABT 1765-)
Alta, Tjerk (20 MAY 1823-17 MAY 1888)
Alta, Trijntje (14 JAN 1839-)
Alta, Wilhelmina (26 JUN 1864-)
Alta, Wilhelmina (6 OCT 1860-)
Alta, Willem (ABT 1909-13 SEP 1990)
Altena, Adriaan Cato Willem (23 NOV 1865-)
Altena, Adriana Catharina (10 JUN 1867-)
Altena, Jacoba Maria (13 MAR 1872-)
Altena, Jacobus (15 AUG 1869-)
Altena, Pieter (ABT 1825-)
Altena, Sara Johanna (6 JUL 1861-)
Althof, Berend (22 OCT 1874-11 DEC 1919)
Altink, Nicolaas (27 JUN 1892-8 OCT 1960)
Alves, Anna (29 APR 1901-30 NOV 1978)
Alves, Gerlof (ABT 1835-)
Alves, Gerlof (26 MAR 1894-)
Alves, Hendericus (1859-27 NOV 1918)
Alves, Hendrikus (18 MAR 1898-)
Alves, Herman (5 FEB 1870-27 JUN 1962)
Alves, Stephanus (29 MAR 1896-15 MAY 1930)
Alwin, Grietje (24 FEB 1893-)
Alwin, Julius (11 MAR 1884-)
Alwin, Max Bruno (18 JUN 1891-25 AUG 1977)
Alwin, Max Bruno (ABT 1860-)
Alwin, Trijn Pieters (8 JUN 1894-)
Alwin, Willem Frederik (1 NOV 1885-)
Amels, ? (22 SEP 1893-22 SEP 1893)
Amels, Alida (25 MAY 1884-)
Amels, Cornelia Jacobs (12 MAY 1887-)
Amels, Hermina (22 APR 1879-)
Amels, Jacob (2 SEP 1856-16 MAR 1920)
Amels, Jacobus Jacobs (1 MAR 1898-)
Amels, Janna (22 JAN 1895-)
Amels, Sipkje (12 SEP 1881-)
Amels, Willem (11 FEB 1891-)
Andela, Anna (30 JAN 1888-13 MAY 1905)
Andela, Anna Louws (21 APR 1811-28 AUG 1892)
Andela, Antje Klazes (1832-8 JUL 1884)
Andela, Boukjen Louws (3 AUG 1794-)
Andela, Catharina (1 DEC 1882-7 JAN 1938)
Andela, Germen (8 JUN 1869-17 APR 1916)
Andela, Hotze (30 JAN 1888-)
Andela, Jacoba
Andela, Jetske (4 JAN 1865-)
Andela, Julius (20 NOV 1884-18 FEB 1889)
Andela, Julius Hieroimus (3 DEC 1889-)
Andela, Keimpe
Andela, Levenloos (13 OCT 1867-13 OCT 1867)
Andela, Lieuwkjen Paulus (12 FEB 1764-20 MAR 1841)
Andela, Louw Sierks (5 JUL 1841-6 APR 1924)
Andela, Louw Sierks (14 JUL 1764-31 DEC 1847)
Andela, Marijke Louws (1 FEB 1803-8 SEP 1864)
Andela, Paulus Louws (5 SEP 1797-15 MAY 1847)
Andela, Pietje (13 FEB 1860-20 APR 1927)
Andela, Sidney
Andela, Sierk (2 SEP 1860-14 APR 1953)
Andela, Sierk Louws (4 AUG 1800-9 AUG 1855)
Andela, Sierk Louws (14 MAY 1866-12 MAR 1941)
Andela, Sietze Sjirks (9 MAR 1830-1 FEB 1901)
Andela, Sytse Louws (22 OCT 1871-6 MAY 1918)
Andela, Tjietske Louws (5 OCT 1805-5 FEB 1866)
Andrews, Viria Violet Beulah (6 NOV 1915-24 APR 1962)
Andries, Andries (ABT 1728-)
Andries, Janke (ABT 1694-)
Andries, Trijntje (ABT 1775-)
Andriesman, Helma
Andriessen, Jan (25 DEC 1757-)
Andriessen, Jetse (17 JUL 1755-)
Andringa, Hendrika (ABT 1859-)
Andringa, Rienkje (ABT 1870-)
Anema, A.
Anema, Angelica Bernadette Ilona
Anema, Annus Nicolaas Bededictus
Anema, Antje
Anema, Benjamin Silvain
Anema, D.
Anema, Dooitske (17 MAY 1861-)
Anema, Gerrit (20 NOV 1862-)
Anema, Ingeborg Anette Silvia
Anema, Jan (5 AUG 1857-)
Anema, Johannes (24 JUL 1853-14 NOV 1929)
Anema, Klaasje (27 SEP 1895-)
Anema, Sanne
Anema, Sjouke Sybes (21 MAR 1851-)
Anema, Sybe Sjoukes (1820-13 JAN 1871)
Anema, Sybout (20 NOV 1886-)
Anema, Tiete (4 DEC 1865-)
Anema, Trijntje Klaasje (25 MAY 1891-)
Annema, Leelke eintes (ABT 1844-)
Annes, Barber (6 MAR 1774-3 MAY 1855)
Annes, Dirk (ABT 1740-)
Annett, Mary Jane
Anninga, Hyke Jarigs (ABT 1807-)
Antonides, Luitzen Floris
Antonides, Luitzen Floris (17 DEC 1853-23 JUL 1905)
Antonides, Taetske
Antonides, Willem Johan August (27 OCT 1891-)
Antons, Jeanine
Arends, Marij (1 AUG 1790-)
Arends, Neeltje (ABT 1725-)
Arends, Zwaantje
Arents, Rink (ABT 1722-)
Ariens, Aaltje (ABT 1650-)
Ariens, Antje (ABT 1697-)
Ariens, Antje (1 SEP 1765-1774)
Ariens, Antje (30 JAN 1774-)
Ariens, Arien (22 MAR 1789-)
Ariens, Cornelis (ABT 1600-)
Ariens, Cornelis (24 APR 1785-)
Ariens, Gauwe (ABT 1733-)
Ariens, Jan (31 MAR 1776-)
Ariens, Jantje (2 DEC 1781-)
Ariens, Lijsbet (11 FEB 1767-)
Ariens, Neeke (ABT 1800-)
Ariens, Niltjen (10 JAN 1779-)
Ariens, Pieter (6 JUN 1771-)
Ariens, Pietje (ABT 1757-)
Ariens, Pietje (ABT 1755-)
Arjans, Rimkje (ABT 1790-)
Arjens, Jantien (ABT 1731-)
Arjens, Neeltje (1719-)
Arjens, Trijntje (ABT 1718-)
Arlar, Willempje
Armen, Katrijn
Armstrong, John (ABT 1775-)
Armstrong, John (1797-3 MAY 1857)
Armstrong, Tettje (19 DEC 1835-17 FEB 1902)
Arnold, Elze Kte
Arzoni, Elske (24 MAR 1862-)
Arzoni, Idanus Hendrikus
Asjes, Lijntje (14 APR 1841-)
Asperslach, Sosefine (ABT 1892-)
Astles, Francis Paul
Atjes, Douwe
Atjes, Hiltje (24 FEB 1851-23 FEB 1923)
Atsen, Elisabeth Jacobs (1829-25 SEP 1853)
Attema, Lea
Attes, Lobberig (ABT 1720-)
Attesz, Jan (ABT 1710-)
Atzen, Jacob (ABT 1794-)
Aukema, Antje
Aukes, Doetje (ABT 1781-)
Aukesen, Berendje (ABT 1733-)
Baantjer, Pietje Gerrits (1794-12 DEC 1863)
Baarda, Levi (3 DEC 1883-)
Baarda, Maaike Trijntje
Baarda, Sytse (ABT 1853-)
Baarda, Willem
Baardman, Geertruida (29 AUG 1892-)
Baarslag, Hendrikus (21 NOV 1872-)
Baarslag, Johan Coenraad (ABT 1839-)
Baarslag, Nolke (12 NOV 1873-)
Baarssen, Fokke (5 JUL 1905-)
Babois, Maria Theresia (ABT 1840-)
Backer, Bregt (ABT 1685-)
Backer, Symon (ABT 1679-)
Bakema, Pieter Josephus (5 OCT 1806-15 JUN 1887)
Bakker, ? (18 MAY 1891-18 MAY 1891)
Bakker, ?
Bakker, Aafje (27 MAY 1851-)
Bakker, Aafje Dirks (ABT 1824-1 JAN 1872)
Bakker, Aaltje (29 JAN 1877-10 FEB 1937)
Bakker, Aaltje (15 FEB 1847-26 NOV 1877)
Bakker, Aaltje (8 DEC 1896-3 MAR 1905)
Bakker, Aaltje (28 OCT 1888-17 DEC 1888)
Bakker, Aaltje (18 AUG 1865-)
Bakker, Aaltje (17 MAR 1853-)
Bakker, Aaltje Hessels (11 DEC 1898-29 AUG 1970)
Bakker, Aaltje Jans (2 JUN 1824-15 NOV 1915)
Bakker, Aaltje Pieters (4 NOV 1833-9 DEC 1833)
Bakker, Aarjen Watses (ABT 1700-)
Bakker, Albert (22 NOV 1850-28 FEB 1920)
Bakker, Albert (3 OCT 1906-)
Bakker, Albert (20 JUL 1874-)
Bakker, Albert Gerrits (1 OCT 1920-8 OCT 1988)
Bakker, Albert Nicolaas (14 MAR 1900-1 JUN 1945)
Bakker, Albert Thijs
Bakker, Alida (16 MAR 1908-12 FEB 1954)
Bakker, Alida (3 NOV 1871-4 MAR 1944)
Bakker, Alida Catharina (18 OCT 1902-)
Bakker, Alida Cornelis (16 JUN 1873-)
Bakker, Alida Wilhelmina (23 JUN 1911-9 JUL 1982)
Bakker, Alie
Bakker, Alke (27 JUN 1875-)
Bakker, Ane (25 AUG 1863-28 JAN 1938)
Bakker, Ane (2 MAR 1853-2 OCT 1927)
Bakker, Ane (12 NOV 1863-4 JUL 1955)
Bakker, Ane Cornelis (4 NOV 1881-)
Bakker, Ane Cornelis
Bakker, Ane Cornelis (27 JUL 1812-24 AUG 1892)
Bakker, Ane Cornelis (30 NOV 1840-)
Bakker, Ane Hendriks (30 MAR 1747-16 DEC 1820)
Bakker, Ane Willems (15 MAR 1798-20 JAN 1844)
Bakker, Ane Wybrands (1805-1 AUG 1844)
Bakker, Anke (26 MAR 1832-)
Bakker, Anke (11 MAY 1905-)
Bakker, Anna (22 NOV 1920-9 MAY 1969)
Bakker, Anna (28 JUL 1914-6 AUG 1988)
Bakker, Anna (2 JUL 1891-10 OCT 1963)
Bakker, Anna (22 OCT 1893-)
Bakker, Anna (23 NOV 1902-4 AUG 1995)
Bakker, Anna Barbara (13 FEB 1834-)
Bakker, Anna Jacoba (15 JUL 1902-)
Bakker, Anna Maria (14 JAN 1878-31 JUL 1911)
Bakker, Anna Mathilda
Bakker, Anna Pieters Zuidmulder (10 OCT 1825-30 JUN 1873)
Bakker, Anne (10 MAY 1841-)
Bakker, Anne (11 MAY 1887-)
Bakker, Anne (22 OCT 1871-)
Bakker, Anne (16 JUL 1868-25 DEC 1874)
Bakker, Anne (4 JUL 1876-1961)
Bakker, Anne (28 DEC 1855-14 JUL 1937)
Bakker, Anne (Antje) (14 JUN 1812-11 FEB 1889)
Bakker, Anne (Antje) Wijbrands (17 DEC 1798-27 MAY 1870)
Bakker, Anne Anes (11 NOV 1838-30 OCT 1929)
Bakker, Anne Hendriks (17 JUN 1808-8 APR 1849)
Bakker, Anne Jillard (8 APR 1870-)
Bakker, Anne Pieters (1807-9 NOV 1894)
Bakker, Antje (31 MAR 1865-)
Bakker, Antje (27 OCT 1835-)
Bakker, Antje (23 OCT 1858-)
Bakker, Antje (23 SEP 1863-)
Bakker, Antje (30 MAY 1858-16 DEC 1923)
Bakker, Antje (20 MAR 1890-)
Bakker, Antje (2 AUG 1857-15 NOV 1935)
Bakker, Antje (4 AUG 1873-1949)
Bakker, Antje (Anne) Anes (15 JAN 1774-3 JUL 1837)
Bakker, Antje Jacobs (8 MAY 1826-)
Bakker, Antje Jochums (ABT 1837-)
Bakker, Antje Pieters (17 OCT 1808-12 JUL 1882)
Bakker, Arend (28 SEP 1903-9 DEC 1970)
Bakker, Arend Cornelis (24 NOV 1819-14 OCT 1893)
Bakker, Arend Cornelis (7 AUG 1881-)
Bakker, Arendina Maria
Bakker, Arien (2 AUG 1916-6 OCT 1994)
Bakker, Arien (20 JUL 1909-5 JUN 1942)
Bakker, Arien
Bakker, Arien (26 MAY 1888-26 NOV 1963)
Bakker, Arien (4 OCT 1852-19 MAY 1926)
Bakker, Arien (24 JUL 1892-31 MAR 1947)
Bakker, Arien (20 NOV 1886-24 NOV 1888)
Bakker, Artje (14 NOV 1882-)
Bakker, Barber (13 JAN 1877-17 DEC 1883)
Bakker, Barber (29 SEP 1885-21 MAY 1951)
Bakker, Barber (12 APR 1878-4 OCT 1950)
Bakker, Barber (21 AUG 1876-10 JUL 1878)
Bakker, Barber (25 MAR 1882-29 MAY 1883)
Bakker, Barber (6 MAY 1886-16 MAY 1955)
Bakker, Barber Annes (26 OCT 1834-19 AUG 1919)
Bakker, Barber Hessels (4 SEP 1840-17 OCT 1840)
Bakker, Bartje (24 JAN 1894-)
Bakker, Bartje (11 JUL 1859-)
Bakker, Bartje (12 FEB 1900-)
Bakker, Baudina Christina (4 MAR 1875-)
Bakker, Bauke (23 AUG 1902-)
Bakker, Baukje (7 JAN 1892-)
Bakker, Baukje (25 APR 1896-6 APR 1990)
Bakker, Baukje
Bakker, Baukje Jans (30 SEP 1758-13 NOV 1815)
Bakker, Baukje Pieters (19 DEC 1838-)
Bakker, Baukje Sipkes
Bakker, Beatrix (16 DEC 1882-)
Bakker, Bernice
Bakker, Betting (ABT 1878-)
Bakker, Bregje Gerdina (7 JAN 1888-)
Bakker, Catharina (27 NOV 1868-1955)
Bakker, Catharina Anna (17 APR 1946-25 JUL 1985)
Bakker, Cor (12 JUL 1923-30 JUN 1996)
Bakker, Cornelia (10 JUL 1863-)
Bakker, Cornelia (2 JUN 1862-2 JUN 1862)
Bakker, Cornelia
Bakker, Cornelia (30 NOV 1877-4 APR 1918)
Bakker, Cornelia (8 NOV 1892-24 MAY 1979)
Bakker, Cornelia (7 SEP 1899-)
Bakker, Cornelia Jacoba (1 APR 1907-19 DEC 1966)
Bakker, Cornelis (ABT 1912-10 SEP 2002)
Bakker, Cornelis (11 FEB 1814-)
Bakker, Cornelis
Bakker, Cornelis (22 OCT 1901-)
Bakker, Cornelis (1807-26 SEP 1832)
Bakker, Cornelis (16 MAY 1823-)
Bakker, Cornelis (4 AUG 1907-)
Bakker, Cornelis (26 DEC 1868-BEF 1870)
Bakker, Cornelis (ABT 1797-)
Bakker, Cornelis
Bakker, Cornelis (10 DEC 1911-10 SEP 1999)
Bakker, Cornelis (ABT 1742-)
Bakker, Cornelis (6 AUG 1870-)
Bakker, Cornelis (30 OCT 1899-21 FEB 1968)
Bakker, Cornelis (2 AUG 1865-)
Bakker, Cornelis (1 DEC 1849-)
Bakker, Cornelis (15 DEC 1883-8 MAY 1884)
Bakker, Cornelis (1825-27 JAN 1893)
Bakker, Cornelis (12 AUG 1828-25 SEP 1898)
Bakker, Cornelis (13 MAR 1862-)
Bakker, Cornelis (24 JUN 1841-)
Bakker, Cornelis (18 FEB 1873-)
Bakker, Cornelis (22 JUN 1885-)
Bakker, Cornelis (9 FEB 1888-18 MAR 1930)
Bakker, Cornelis (9 JUL 1841-)
Bakker, Cornelis (3 MAR 1862-)
Bakker, Cornelis (6 JUL 1872-29 MAR 1962)
Bakker, Cornelis Anes (5 SEP 1848-9 NOV 1927)
Bakker, Cornelis Anes (8 MAY 1841-21 JUL 1910)
Bakker, Cornelis Anes (17 OCT 1779-5 MAR 1836)
Bakker, Cornelis Arends (10 FEB 1858-10 JAN 1945)
Bakker, Cornelis Cornelis (2 JUN 1885-24 MAY 1966)
Bakker, Cornelis Pieters (9 APR 1849-1 APR 1858)
Bakker, Cornelis Pieters (2 DEC 1843-9 MAY 1919)
Bakker, Cornelis Popkes (1 NOV 1805-)
Bakker, Cornelis Rijks
Bakker, Cornelisje (19 FEB 1816-)
Bakker, Daniel (2 FEB 1875-24 FEB 1956)
Bakker, Daniel (7 FEB 1889-)
Bakker, Daniel Annes (15 FEB 1846-22 MAY 1849)
Bakker, David
Bakker, Dieuwertje Johanna (14 SEP 1889-)
Bakker, Dirk (25 AUG 1828-)
Bakker, Dirk (17 OCT 1846-8 APR 1919)
Bakker, Dirk (17 OCT 1900-)
Bakker, Dirk (26 AUG 1896-)
Bakker, Dirk Cornelis (19 NOV 1898-)
Bakker, Dirkje (31 AUG 1888-6 MAR 1935)
Bakker, Dirkje Willems (20 APR 1803-24 MAR 1835)
Bakker, Doeke
Bakker, Doeke (ABT 1917-14 JUN 1978)
Bakker, Doetje (21 MAY 1886-21 FEB 1966)
Bakker, Doetje (20 MAR 1862-)
Bakker, Doetje Ariens (ABT 1798-)
Bakker, Doetje Kornelis (ABT 1790-)
Bakker, Douwe (24 JAN 1893-3 DEC 1981)
Bakker, Douwe (11 JUL 1887-)
Bakker, Douwe (16 JUL 1831-)
Bakker, Douwe (30 MAY 1868-)
Bakker, Douwe (22 DEC 1842-)
Bakker, Douwe Cornelis (1792-19 JUL 1879)
Bakker, Douwe Jans (ABT 1757-)
Bakker, Douwe Jansz (31 JUL 1805-17 SEP 1847)
Bakker, Douwe Thijs
Bakker, Elisabeth (9 NOV 1854-)
Bakker, Elisabeth (4 NOV 1824-)
Bakker, Elisabeth (16 OCT 1820-)
Bakker, Elisabeth (25 MAR 1883-)
Bakker, Elisabeth (13 SEP 1896-)
Bakker, Elisabeth Annes (5 DEC 1836-)
Bakker, Emke (21 JUL 1892-27 JAN 1970)
Bakker, Emma Catharina (10 JUL 1845-)
Bakker, Evert (19 NOV 1904-20 MAR 1929)
Bakker, Femke
Bakker, Feye (15 JUL 1892-26 AUG 1892)
Bakker, Franke (10 JAN 1842-)
Bakker, Frans (28 MAR 1879-)
Bakker, Frerik (27 JUL 1804-)
Bakker, Geert (19 NOV 1880-24 JAN 1961)
Bakker, Geert (20 MAY 1872-5 APR 1959)
Bakker, Geert Jans (ABT 1810-)
Bakker, Gelsina Anna Maria (1884-)
Bakker, Gerdien
Bakker, Gerke Cornelis (ABT 1710-)
Bakker, Gerke Popkes (ABT 1725-1 APR 1789)
Bakker, Gerrit (17 DEC 1881-13 JAN 1882)
Bakker, Gerrit (17 JAN 1884-18 JAN 1955)
Bakker, Gerrit (3 APR 1890-)
Bakker, Gerrit (10 JAN 1870-10 JUL 1934)
Bakker, Gerrit (21 MAR 1924-19 MAY 1989)
Bakker, Gerrit (25 JUL 1896-)
Bakker, Gerrit
Bakker, Gerrit (17 MAR 1885-)
Bakker, Gerrit (22 MAR 1834-)
Bakker, Gerrit (16 MAR 1877-)
Bakker, Gerrit (5 JAN 1851-3 JAN 1880)
Bakker, Gerrit (17 MAY 1875-31 MAY 1944)
Bakker, Gerrit (3 JUL 1864-)
Bakker, Gerrit (3 DEC 1870-13 MAY 1898)
Bakker, Gerrit (1893-6 MAY 1917)
Bakker, Gerrit Jans (ABT 1720-1757)
Bakker, Gerrit Lucas (16 FEB 1826-29 AUG 1912)
Bakker, Gerrit Popkes (11 DEC 1798-24 SEP 1820)
Bakker, Gossen (1 MAR 1887-28 MAY 1941)
Bakker, Gossen (12 SEP 1900-)
Bakker, Gossen (17 FEB 1867-10 DEC 1956)
Bakker, Gossen Klaas
Bakker, Grietje (1 NOV 1881-26 JUL 1957)
Bakker, Grietje (1919-9 DEC 1921)
Bakker, Grietje
Bakker, Grietje (22 JUL 1878-17 JAN 1962)
Bakker, Grietje (17 DEC 1881-8 NOV 1954)
Bakker, Grietje (16 MAR 1867-4 AUG 1941)
Bakker, Grietje (17 OCT 1902-25 JUL 1986)
Bakker, Grietje Anes (25 APR 1838-10 MAR 1896)
Bakker, Grietje Arends (10 MAY 1846-8 FEB 1900)
Bakker, Grietje Iemkes (29 JAN 1851-26 DEC 1936)
Bakker, Grietje Pieters (23 SEP 1836-25 FEB 1917)
Bakker, Grietje Rijksdr (-1 NOV 1824)
Bakker, Haaike Tjebbes (1834-)
Bakker, Harmeintje (16 NOV 1841-)
Bakker, Harmen Teunisz (1799-BEF 1875)
Bakker, Harmientje (ABT 1834-)
Bakker, Hendrik (5 DEC 1815-)
Bakker, Hendrik (ABT 1883-)
Bakker, Hendrik Anes (12 NOV 1769-20 DEC 1847)
Bakker, Hendrik Anes (ABT 1727-)
Bakker, Hendrik Gerrit (23 AUG 1891-25 JUL 1959)
Bakker, Hermina (9 SEP 1852-)
Bakker, Hermina (10 DEC 1848-15 APR 1850)
Bakker, Hessel (2 APR 1867-6 OCT 1939)
Bakker, Hessel Hessels (12 AUG 1813-9 SEP 1847)
Bakker, Hessel Klaas (15 OCT 1780-4 MAY 1813)
Bakker, Hessel Pieters (20 APR 1850-24 AUG 1925)
Bakker, Hilbert
Bakker, Hilde
Bakker, Hiltjen (3 NOV 1823-13 DEC 1884)
Bakker, Hitje (9 DEC 1893-)
Bakker, Hitje (1 FEB 1919-26 NOV 2010)
Bakker, Hittje Willems (7 MAR 1797-22 JUL 1837)
Bakker, Hyke Hendriks
Bakker, IJsbrand Zuidmulder (26 APR 1824-)
Bakker, Iemke (20 NOV 1893-)
Bakker, Iemke Iemkes (26 SEP 1826-28 DEC 1921)
Bakker, Iemke Iemkes (12 NOV 1856-18 DEC 1857)
Bakker, Iemke Willems (1792-25 JAN 1862)
Bakker, Int Tijs (10 JAN 1806-)
Bakker, Itske (25 DEC 1800-21 APR 1850)
Bakker, Jaakje (4 APR 1857-9 JAN 1938)
Bakker, Jacco
Bakker, Jacob (12 OCT 1839-)
Bakker, Jacob (16 OCT 1902-)
Bakker, Jacob (29 NOV 1884-)
Bakker, Jacob (ABT 1740-)
Bakker, Jacob (14 JAN 1853-)
Bakker, Jacob (21 OCT 1907-7 NOV 1976)
Bakker, Jacob (16 NOV 1887-3 OCT 1960)
Bakker, Jacob (22 FEB 1817-)
Bakker, Jacob (27 JUL 1847-6 JUL 1925)
Bakker, Jacob Anes (MAY 1789-)
Bakker, Jacob Pietersz (24 SEP 1831-20 JUN 1906)
Bakker, Jacob Sybrands (2 OCT 1802-28 JAN 1863)
Bakker, Jacob Teunisse (6 FEB 1822-)
Bakker, Jacob Wijbrands (13 FEB 1801-)
Bakker, Jacoba (3 AUG 1893-)
Bakker, Jacoba (19 MAY 1884-)
Bakker, Jacoba Anes (25 JAN 1834-2 JAN 1913)
Bakker, Jacoba Aurelia (25 NOV 1837-)
Bakker, Jacobus (18 MAY 1905-)
Bakker, Jacobus (23 JUN 1864-3 MAY 1947)
Bakker, Jakob Berend
Bakker, Jan
Bakker, Jan (17 MAR 1847-)
Bakker, Jan (9 SEP 1856-BEF 1925)
Bakker, Jan (2 AUG 1851-)
Bakker, Jan (17 MAY 1886-)
Bakker, Jan (16 DEC 1902-1 APR 1985)
Bakker, Jan (30 SEP 1902-)
Bakker, Jan
Bakker, Jan (26 DEC 1887-13 FEB 1966)
Bakker, Jan
Bakker, Jan (14 NOV 1885-)
Bakker, Jan (24 FEB 1887-1 MAR 1887)
Bakker, Jan (14 DEC 1880-)
Bakker, Jan (3 MAR 1891-)
Bakker, Jan (22 DEC 1900-9 MAY 1963)
Bakker, Jan (18 APR 1885-17 DEC 1956)
Bakker, Jan (28 DEC 1896-)
Bakker, Jan (24 OCT 1878-4 MAY 1880)
Bakker, Jan (3 DEC 1877-)
Bakker, Jan (2 JUL 1884-20 JAN 1949)
Bakker, Jan Anes (19 JAN 1828-2 OCT 1860)
Bakker, Jan Anes (OCT 1781-12 JAN 1848)
Bakker, Jan Fopko (16 AUG 1843-)
Bakker, Jan Fransen (ABT 1765-)
Bakker, Jan Gerrits (1827-30 OCT 1865)
Bakker, Jan Pieters (14 JUL 1828-6 NOV 1847)
Bakker, Jan Pieters (7 APR 1855-24 APR 1950)
Bakker, Jan Reltjes (30 JAN 1856-25 AUG 1950)
Bakker, Jan Tijs (-14 OCT 1815)
Bakker, Janke (14 JAN 1881-24 JAN 1934)
Bakker, Janna Cornelia (26 JUN 1947-17 DEC 1988)
Bakker, Jannetje (9 AUG 1899-)
Bakker, Jannetje (23 MAY 1841-)
Bakker, Janny
Bakker, Jansje (13 SEP 1894-)
Bakker, Jansje (4 MAY 1919-29 DEC 1949)
Bakker, Jansje (27 MAY 1889-)
Bakker, Jansje (30 JAN 1865-5 DEC 1935)
Bakker, Jantje (6 APR 1915-1 FEB 2004)
Bakker, Jantje (19 FEB 1887-12 MAY 1975)
Bakker, Jantje (4 MAR 1852-10 JUN 1935)
Bakker, Jantje (14 MAY 1888-)
Bakker, Jantje Iemkes (6 NOV 1858-16 MAR 1937)
Bakker, Japke (5 OCT 1897-4 NOV 1987)
Bakker, Japke (15 MAY 1871-23 MAY 1871)
Bakker, Japke (10 AUG 1845-30 DEC 1911)
Bakker, Jelle (30 DEC 1889-)
Bakker, Jeltje (28 APR 1874-)
Bakker, Jeltje
Bakker, Jetske (29 OCT 1824-17 SEP 1848)
Bakker, Jetske (9 MAY 1886-1 JUN 1915)
Bakker, Jetske (10 AUG 1886-)
Bakker, Jetske Pieters (ABT 1800-)
Bakker, Jiltje (23 SEP 1884-2 MAY 1961)
Bakker, Jiltje Pieters (13 AUG 1897-5 JUN 1972)
Bakker, Johan (19 NOV 1890-)
Bakker, Johanna (30 JUN 1908-9 JUN 1985)
Bakker, Johanna Margaretha (6 JAN 1836-2 APR 1859)
Bakker, Johanna Wilhelmina (15 DEC 1901-)
Bakker, Johannes
Bakker, Joost (26 DEC 1868-)
Bakker, Jorrit (23 JAN 1919-7 FEB 1965)
Bakker, Kersje (20 JUN 1868-16 FEB 1958)
Bakker, Klaas (ABT 1920-1920)
Bakker, Klaas (15 JUN 1885-)
Bakker, Klaas (27 SEP 1850-)
Bakker, Klaas (6 MAR 1879-24 JUL 1945)
Bakker, Klaas (10 JAN 1865-20 MAY 1924)
Bakker, Klaas (11 JUN 1901-)
Bakker, Klaas (25 SEP 1814-)
Bakker, Klaas Lucas (17 MAY 1835-5 MAY 1896)
Bakker, Klaaske (16 JAN 1846-14 FEB 1919)
Bakker, Klaaske Douwes (3 NOV 1840-29 SEP 1922)
Bakker, Klaaske Pieters (9 NOV 1829-25 DEC 1833)
Bakker, Klaaske Pieters (1804-30 JAN 1895)
Bakker, Klaaske Pieters (17 DEC 1803-30 JAN 1895)
Bakker, Klasien
Bakker, Kobus
Bakker, Leendert (30 SEP 1881-6 DEC 1952)
Bakker, Levenloos (1 OCT 1850-1 OCT 1850)
Bakker, Levenloos (5 FEB 1901-5 FEB 1901)
Bakker, Levenloos (9 OCT 1862-9 OCT 1862)
Bakker, Levenloos (13 AUG 1899-13 AUG 1899)
Bakker, Levenloos (9 NOV 1876-9 NOV 1876)
Bakker, Levenloos (6 MAY 1853-6 MAY 1853)
Bakker, Levenloos (18 FEB 1851-18 FEB 1851)
Bakker, Levenloos (3 JAN 1830-3 JAN 1830)
Bakker, Levenloos (27 JUN 1866-27 JUN 1866)
Bakker, Levenloos (28 JUN 1850-28 JUN 1850)
Bakker, Levenloos (19 DEC 1931-19 DEC 1931)
Bakker, Lijsbet
Bakker, Linda
Bakker, Lobke (2 MAY 1861-17 MAR 1945)
Bakker, Lobke (6 SEP 1903-5 MAY 1981)
Bakker, Louis Anton
Bakker, Louisa (14 NOV 1898-2 OCT 1934)
Bakker, Louisa (25 FEB 1874-)
Bakker, Louise (9 MAR 1911-3 FEB 1996)
Bakker, Lucas (11 MAR 1916-26 JAN 1987)
Bakker, Lucas (24 MAR 1854-30 JUL 1941)
Bakker, Lucas Popkes (22 MAR 1796-22 DEC 1871)
Bakker, Maaike (4 FEB 1885-)
Bakker, Maamke (16 APR 1846-)
Bakker, Maamke (29 MAR 1864-25 SEP 1949)
Bakker, Maamke Annes (9 MAR 1843-15 JAN 1928)
Bakker, Maamke Anes (28 SEP 1836-)
Bakker, Maamke Gerkes (1758-14 MAY 1817)
Bakker, Maamke Pieters (4 JAN 1818-30 AUG 1824)
Bakker, Maartje (17 OCT 1900-)
Bakker, Maayke (12 JAN 1826-)
Bakker, Maayke Rijks (1773-24 NOV 1839)
Bakker, Magdalena (1917-2 AUG 1924)
Bakker, Maria
Bakker, Maria (28 NOV 1865-)
Bakker, Maria
Bakker, Maria (2 NOV 1917-26 OCT 1991)
Bakker, Maria (19 FEB 1890-21 NOV 1978)
Bakker, Maria (29 JAN 1887-)
Bakker, Maria (15 OCT 1894-22 MAR 1922)
Bakker, Maria (17 NOV 1885-26 APR 1890)
Bakker, Maria Magdalena
Bakker, Maria Pieters (5 JUN 1846-29 SEP 1869)
Bakker, Maria Willems (12 MAR 1844-20 SEP 1908)
Bakker, Marie (ABT 1919-18 JUL 1923)
Bakker, Marie (20 MAR 1920-17 JUL 1967)
Bakker, Marie Siltjes (30 MAR 1911-22 APR 1999)
Bakker, Marij Jacobs (1778-11 DEC 1829)
Bakker, Marij Thijs
Bakker, Martha (23 NOV 1901-)
Bakker, Martha Alida (2 APR 1872-28 NOV 1938)
Bakker, Martha Louise
Bakker, Martje (15 OCT 1818-)
Bakker, Martje (30 APR 1813-15 JUN 1814)
Bakker, Martje (14 FEB 1800-)
Bakker, Martje (12 MAR 1815-4 MAY 1815)
Bakker, Martje (20 AUG 1857-4 OCT 1936)
Bakker, Martje (11 JUN 1844-17 FEB 1916)
Bakker, Martje (2 AUG 1902-)
Bakker, Martje (16 AUG 1884-)
Bakker, Martje Anes (OCT 1786-2 APR 1818)
Bakker, Martje Annes (1786-2 APR 1818)
Bakker, Martje Cornelis (27 DEC 1824-2 MAY 1901)
Bakker, Meilom (12 APR 1897-)
Bakker, Meisje (12 JAN 1885-)
Bakker, Menno
Bakker, Mense Pieters (16 APR 1846-28 JUN 1846)
Bakker, Metje (1860-8 JUL 1860)
Bakker, Metje (-10 JAN 1858)
Bakker, Metje (1854-4 SEP 1856)
Bakker, Mintje (Jacomijntje) Hessels (8 OCT 1810-24 APR 1866)
Bakker, Neeke (ABT 1735-)
Bakker, Neeke (16 APR 1876-7 OCT 1911)
Bakker, Neeke (18 OCT 1895-25 JAN 1962)
Bakker, Neeke (29 MAY 1853-17 JUL 1936)
Bakker, Neeke (16 FEB 1851-)
Bakker, Neeke Jans (25 AUG 1811-22 JAN 1834)
Bakker, Neeltje (26 NOV 1836-18 FEB 1838)
Bakker, Neeltje (19 DEC 1895-26 FEB 1981)
Bakker, Neeltje (13 JAN 1839-)
Bakker, Neeltje (28 MAY 1889-)
Bakker, Neeltje
Bakker, Neeltje (16 FEB 1814-16 JAN 1833)
Bakker, Neeltje (23 JUN 1910-20 FEB 1988)
Bakker, Neeltje (18 FEB 1852-22 MAR 1876)
Bakker, Neeltje (25 NOV 1897-5 APR 1973)
Bakker, Neeltje (9 MAY 1891-)
Bakker, Neeltje Gerkes (4 MAY 1767-16 JUN 1817)
Bakker, Neeltje Gerrits (ABT 1754-2 JUN 1789)
Bakker, Neeltje Lucas (17 MAY 1828-28 AUG 1835)
Bakker, Neeltje Pieters (15 NOV 1811-1 JUL 1898)
Bakker, Neeltje Thijs
Bakker, Neke Iemkes (6 AUG 1823-19 FEB 1891)
Bakker, Neletta (6 MAY 1882-)
Bakker, Nelly
Bakker, Nette Douwes (28 APR 1818-5 JUN 1894)
Bakker, Oene (21 JUL 1795-)
Bakker, Oene (14 JAN 1871-)
Bakker, Oene Pieters (21 NOV 1742-1791)
Bakker, Oep (8 OCT 1891-)
Bakker, Oepke (20 FEB 1892-10 OCT 1984)
Bakker, Oepke (16 JAN 1899-)
Bakker, Oepke (16 SEP 1886-24 MAY 1889)
Bakker, Oepke Gerkes (1772-5 JAN 1787)
Bakker, Oepke Popkes (12 MAY 1803-7 DEC 1877)
Bakker, Piet (22 OCT 1904-)
Bakker, Piet (16 MAY 1889-)
Bakker, Piet Gerrits (13 MAR 1860-24 MAR 1921)
Bakker, Pieter (26 JUN 1842-25 AUG 1842)
Bakker, Pieter (15 MAR 1834-26 FEB 1839)
Bakker, Pieter (31 JAN 1889-15 APR 1983)
Bakker, Pieter (7 MAR 1885-23 JAN 1951)
Bakker, Pieter
Bakker, Pieter (18 OCT 1901-31 AUG 1980)
Bakker, Pieter (7 AUG 1860-1865)
Bakker, Pieter (1 APR 1860-28 DEC 1922)
Bakker, Pieter (25 OCT 1867-)
Bakker, Pieter (24 JUL 1892-)
Bakker, Pieter (29 OCT 1868-15 JUN 1916)
Bakker, Pieter (16 SEP 1865-)
Bakker, Pieter Anes (8 OCT 1884-3 JAN 1962)
Bakker, Pieter Anes (OCT 1775-)
Bakker, Pieter Annes (4 FEB 1840-)
Bakker, Pieter Arends (24 MAR 1942-3 JUL 2003)
Bakker, Pieter Cornelis (20 AUG 1807-21 FEB 1875)
Bakker, Pieter Cornelis (18 APR 1874-16 AUG 1905)
Bakker, Pieter Ides (ABT 1722-)
Bakker, Pieter Jacobs (8 NOV 1772-19 AUG 1822)
Bakker, Pieter Jans (1 JUN 1881-7 DEC 1883)
Bakker, Pieter Jans (11 AUG 1819-24 JUL 1885)
Bakker, Pieter Jans (21 OCT 1801-9 NOV 1862)
Bakker, Pieter Lucas (2 JUL 1832-)
Bakker, Pieter Oenes (1769-13 MAY 1813)
Bakker, Pieter Pietersz (17 MAR 1837-8 NOV 1918)
Bakker, Pieter Popkes (5 JUL 1801-)
Bakker, Pieter Teunis (21 AUG 1809-9 JAN 1886)
Bakker, Pieter Willem (12 FEB 1827-)
Bakker, Pieter Willem Leek (20 FEB 1804-2 JUL 1848)
Bakker, Pieter Wybrands (1806-23 JAN 1868)
Bakker, Pieter Zuidmulder (27 AUG 1822-)
Bakker, Pietje Willems (1791-20 JAN 1860)
Bakker, Popke (20 MAY 1881-3 JUN 1902)
Bakker, Popke Gerkes (13 NOV 1763-20 FEB 1856)
Bakker, Reijnder (1 MAY 1803-)
Bakker, Rein Harmens (4 APR 1835-22 AUG 1871)
Bakker, Reinder (6 AUG 1870-)
Bakker, Reinetta Sipkes (26 SEP 1920-17 OCT 2000)
Bakker, Reinsje (19 MAR 1884-27 DEC 1958)
Bakker, Reinsje (11 MAY 1879-29 MAY 1956)
Bakker, Reltje (12 JUL 1923-17 OCT 2000)
Bakker, Reltje (ABT 1905-)
Bakker, Reltje (3 JAN 1892-31 AUG 1982)
Bakker, Reltje (17 APR 1860-1 APR 1901)
Bakker, Reltje (13 SEP 1812-)
Bakker, Reltje Anes (9 OCT 1836-20 JUN 1892)
Bakker, Remko Cornelis
Bakker, Remptje Pieters (26 DEC 1895-5 JAN 1974)
Bakker, Rienk (7 FEB 1830-)
Bakker, Rijk (13 DEC 1818-15 MAR 1895)
Bakker, Rijn (23 JUN 1899-)
Bakker, Rimkje Teunis (2 SEP 1907-12 DEC 1972)
Bakker, Romke Jacobs (13 FEB 1777-7 DEC 1832)
Bakker, Selly (2 AUG 1895-)
Bakker, Selly (21 OCT 1888-)
Bakker, Sieke (18 JAN 1888-)
Bakker, Sieke Gerkes (17 SEP 1772-8 JUN 1842)
Bakker, Siltje Cornelis (1 OCT 1882-20 OCT 1970)
Bakker, Sipke (26 NOV 1838-)
Bakker, Sipke Reltjes (8 NOV 1888-17 APR 1963)
Bakker, Stijntje (4 SEP 1885-)
Bakker, Suzanne Elisabeth
Bakker, Sybrand Jacobs (1765-16 JAN 1843)
Bakker, Sybrand Jacobsz (29 OCT 1831-)
Bakker, Sybrand Sybrands (26 APR 1827-27 JUN 1876)
Bakker, Teunis (3 SEP 1901-)
Bakker, Teunis (16 NOV 1916-14 OCT 1961)
Bakker, Teunis (31 JAN 1900-)
Bakker, Teunis (19 NOV 1871-11 MAR 1954)
Bakker, Teunis (28 NOV 1865-)
Bakker, Teunis (13 AUG 1895-)
Bakker, Teunis (17 JAN 1883-)
Bakker, Teunis (ABT 1838-)
Bakker, Teunis Andre
Bakker, Teunis Anes (MAR 1784-15 JAN 1823)
Bakker, Teunis Cornelis (28 MAR 1880-16 MAR 1946)
Bakker, Teunis Harmens (1834-10 JAN 1841)
Bakker, Teunis Pieter (3 NOV 1836-28 MAR 1923)
Bakker, Teuntje (31 DEC 1891-)
Bakker, Theunis (13 NOV 1848-)
Bakker, Theunis (22 MAR 1834-)
Bakker, Theunis Cornelis (1789-8 DEC 1870)
Bakker, Theunis Cornelis (5 SEP 1850-)
Bakker, Thijs Douwes (ABT 1738-)
Bakker, Tietje (26 JAN 1883-)
Bakker, Tietje (ABT 1884-)
Bakker, Tietje Zuidmulder (27 AUG 1822-10 FEB 1905)
Bakker, Tijs (24 JUN 1880-)
Bakker, Tijs Alberts (29 FEB 1808-21 APR 1872)
Bakker, Tijs Janszen (1805-18 JAN 1859)
Bakker, Tijs Pieters (20 APR 1835-1 DEC 1910)
Bakker, Tine Janny
Bakker, Tjalf (7 SEP 1920-14 NOV 2001)
Bakker, Trientje (28 FEB 1853-)
Bakker, Trijntje (25 JAN 1855-7 JUN 1919)
Bakker, Trijntje (28 DEC 1847-7 DEC 1926)
Bakker, Trijntje (8 AUG 1893-)
Bakker, Trijntje (7 OCT 1849-6 NOV 1916)
Bakker, Trijntje (28 OCT 1881-20 JUL 1974)
Bakker, Trijntje (8 JAN 1842-2 SEP 1888)
Bakker, Trijntje (26 JUN 1871-23 JAN 1955)
Bakker, Trijntje (15 AUG 1870-12 APR 1901)
Bakker, Trijntje (22 APR 1894-)
Bakker, Trijntje (21 SEP 1899-)
Bakker, Trijntje (15 JUN 1891-23 NOV 1980)
Bakker, Trijntje (7 JAN 1863-18 APR 1962)
Bakker, Trijntje (30 JUN 1891-9 JUL 1891)
Bakker, Trijntje (12 FEB 1798-)
Bakker, Trijntje
Bakker, Trijntje (3 FEB 1890-17 FEB 1970)
Bakker, Trijntje (12 OCT 1894-23 MAR 1981)
Bakker, Trijntje (24 JAN 1899-)
Bakker, Trijntje (23 NOV 1899-)
Bakker, Trijntje (13 FEB 1890-)
Bakker, Trijntje (25 OCT 1902-)
Bakker, Trijntje Alberts (29 SEP 1804-3 JUL 1856)
Bakker, Trijntje Anes (21 SEP 1831-10 JAN 1885)
Bakker, Trijntje Arend (9 NOV 1864-4 MAY 1951)
Bakker, Trijntje Cornelis (1766-7 DEC 1845)
Bakker, Trijntje Cornelis (1810-11 JUL 1895)
Bakker, Trijntje Harmens (26 NOV 1830-)
Bakker, Trijntje Iemkes (12 MAR 1835-25 MAY 1900)
Bakker, Trijntje Jans (1786-11 APR 1842)
Bakker, Trijntje Pieters (24 AUG 1901-19 MAR 1987)
Bakker, Trijntje Romkes (4 MAY 1818-30 APR 1886)
Bakker, Trijntje Willems (ABT 1750-)
Bakker, Volkerdina Hessels (1 SEP 1912-10 NOV 1934)
Bakker, Volkert (3 NOV 1912-27 MAY 1934)
Bakker, Volkert
Bakker, Volkert (5 JAN 1911-23 SEP 1992)
Bakker, Volkert (17 OCT 1842-7 JAN 1917)
Bakker, Volkert (10 APR 1890-28 APR 1963)
Bakker, Vrouwke T.
Bakker, Vrouwtje (4 DEC 1879-19 DEC 1941)
Bakker, Vrouwtje (26 OCT 1885-)
Bakker, Vrouwtje (24 OCT 1901-15 MAY 1990)
Bakker, Wietse (22 OCT 1882-)
Bakker, Wietske (14 OCT 1821-5 DEC 1903)
Bakker, Wietske (3 JUN 1866-)
Bakker, Wijbrand (15 DEC 1863-20 APR 1908)
Bakker, Wilhelmina (6 SEP 1891-12 MAR 1981)
Bakker, Wilhelmina (28 APR 1884-BEF 1891)
Bakker, Willem (3 JAN 1873-21 JAN 1964)
Bakker, Willem (30 JAN 1872-)
Bakker, Willem (15 APR 1868-2 DEC 1947)
Bakker, Willem (23 MAR 1858-)
Bakker, Willem (10 AUG 1881-)
Bakker, Willem (1 JAN 1879-)
Bakker, Willem (30 NOV 1840-21 MAY 1842)
Bakker, Willem (2 AUG 1814-14 JAN 1892)
Bakker, Willem (ABT 1846-)
Bakker, Willem (30 SEP 1850-10 DEC 1864)
Bakker, Willem (14 MAY 1869-)
Bakker, Willem (2 JUL 1843-16 JUL 1843)
Bakker, Willem Anes (1 SEP 1771-1 NOV 1824)
Bakker, Willem Anes (ABT 1828-)
Bakker, Willem Anesz (1 SEP 1771-1 NOV 1824)
Bakker, Willem Dirksz (ABT 1761-)
Bakker, Willem Klaas (13 MAY 1926-13 MAY 1926)
Bakker, Willemtje (3 APR 1869-)
Bakker, Wim
Bakker, Wybrand (28 FEB 1839-)
Bakker, Wybrand Anes (4 AUG 1777-23 MAR 1843)
Bakker, Ytje Symons (19 JUL 1711-)
Bakker, Zwanette

HOME | EMAIL | SURNAMES |

Click hier voor event. aanvullingen en/of correctie's

Page built by Gedpage Version 2.21 UNREGISTERED ©2000 on 17 April 2012